Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen, vrijwilligersprogramma’s en andere diensten die Helping out Holidays aanbiedt. Reizigers, vrijwilligers of andere opdrachtgevers van de door Helping out Holidays aangeboden diensten worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als reiziger. 

Helping out Holidays kan verder noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van samenwerkende organisaties, hun vertegenwoordigers of hun medewerkers ten opzichte van onze reizigers.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

Tussen Helping out Holidays en de reiziger komt een overeenkomst tot stand, zodra Helping out Holidays het boekingsformulier van de reiziger schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Indien de reiziger de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt dient het boekingsformulier tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd van de minderjarige.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. Helping out Holidays zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Helping out Holidays vereist, heeft Helping out Holidays het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

3. De reiziger draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Helping out Holidays aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de reiziger redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Helping out Holidays worden verstrekt.

4. Indien de reiziger onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Helping out Holidays heeft verstrekt, is Helping out Holidays ter allen tijden gerechtigd om de overeenkomst met de reiziger (gedeeltelijk) te ontbinden. 

5. Helping out Holidays is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Helping out Holidays is uitgegaan van door de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

6. De reiziger is verplicht om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Reizigers die hier niet aan voldoen, kunnen vóór aanvang van de reis door Helping out Holidays worden geweigerd tot deelname. De hiermee gepaard gaande schade komt volledig voor rekening van de reiziger.

7.  De reiziger is bekend met het feit dat reizen en verblijven in ontwikkelingslanden een zeker risico met zich meebrengt en dat faciliteiten, inclusief medische, in veel gevallen van mindere kwaliteit zijn dan in Nederland gebruikelijk.

Artikel 4 Opzegging door Helping out Holidays-reisprojecten.

1. Helping out Holidays heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal.

2. Naast het vermelde in lid 1 is Helping out Holidays gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wegens zwaarwegende omstandigheden. Van zwaarwegende omstandigheden is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake indien er voor het gebied waar de reis naartoe zal gaan een negatief reisadvies geldt, in het geval het gedrag van de reiziger van dien aard is dat de reisgroep hiervan ernstige hinder ondervindt als eveneens indien reizigers zichzelf en/of medereizigers in gevaar brengen. Een en ander is ter beoordeling aan Helping out Holidays.

3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger is toe te rekenen, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan Helping out Holidays noch aan de reiziger is toe te rekenen, dan dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Annulering van de overeenkomst door de reiziger

1. Indien de reiziger de overeenkomst annuleert, kan Helping out Holidays de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

bij annulering tot 90 dagen (exclusief) voor vertrek € 50 administratiekosten;

bij annulering vanaf 90 dagen (inclusief) tot 30 dagen (exclusief) voor vertrek 50% van de reissom;

bij annulering vanaf 30 dagen (inclusief) tot 14 dagen (exclusief) voor vertrek 75% van de reissom;

bij annulering vanaf 14 dagen (inclusief) tot en met de vertrek dag 100% van de reissom.

2. Door Helping out Holidays geboekte vliegtickets dienen volledig te worden vergoed vanaf het moment dat deze door de vliegtuigmaatschappij zijn uitgegeven.  In dat geval is de annuleringregeling van art. 5.1 dan ook niet op deze kosten van toepassing.

Artikel 6 Betaling

1. Bij boekingen langer dan 90 dagen voor vertrek dient de aanbetaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het resterende bedrag dient 90 dagen voor vertrek betaald te zijn. Indien boekingen plaatsvinden binnen 90 dagen voor vertrek dient de gehele factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Vanaf 90 dagen voor vertrek is de reiziger zonder ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim; de reiziger is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Artikel 7 Incassokosten

1. Bij niet tijdige betaling heeft de Helping out Holidays recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 10% van het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van  € 95.00.

Artikel 8 Klachttermijnen

1. Klachten over de uitgevoerde reis dienen tijdens de reis door de reiziger direct aan de vertegenwoordiger van Helping out Holidays te worden gemeld, zodat Helping out Holidays de mogelijk krijgt om de klacht op te lossen. Als een klacht niet bevredigend is opgelost dient deze tevens schriftelijk aan Helping out Holidays te worden gemeld binnen 20 dagen na voltooiing van de reis.

2. Indien de reiziger niet heeft gehandeld binnen de termijnen van dit artikel, dan vindt verval van zijn rechten plaats.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Helping out Holidays of van derden welke door Helping out Holidays zijn ingehuurd ter uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot 3 maal de reissom. Onder de reissom wordt uitsluitend verstaan hetgeen door Helping out Holidays aan de reiziger in rekening is gebracht. Andere door de reiziger gemaakte kosten vallen buiten de definitie van de reissom.

2. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Helping out Holidays of haar ondergeschikten of indien er sprake is van dood of letsel aan de zijde van de reiziger.

3. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Helping out Holidays en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.